Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (COVID-19) w Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2020

1. W przypadku wystąpienia u pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku lub uczestników zajęć/wydarzeń klubu Mlądz niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odseparować go od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym, a w przypadku pracownika odsunąć go także od pracy.

2. Należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Dyrektora MOKTiS w Otwocku, który powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (SANEPID) w Otwocku tel. 22 779-48-33 oraz rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osoby niepełnoletniej.

3. W Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu zostały wyznaczone i przygotowane odrębne pomieszczenia (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące), w których można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia u niej objawów chorobowych.

4. W przypadku pogorszenia się zdrowia osoby podejrzanej o zakażenie COVID-19 należy zadzwonić na numer alarmowy 999 lub 112.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy oraz wstrzymać przyjmowanie interesantów klubu Mlądz

6. Obszar, w którym poruszał się  i przebywał pracownik lub widz, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7. W przypadku podejrzenia bądź zakażenia pracownika MOKTiS w Otwocku ustala się listę pracowników oraz (o ile to możliwe) interesantów obecnych w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem. Osoby te pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie z dyrektorem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogorszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 z informacją, że mogą być zakażeni koronawirusem.

8. Miejski Ośrodek, Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku zostaje zamknięty a wszyscy pracownicy, a także ich najbliższe rodziny, zostają objęci kwarantanną.