Wytyczne dla uczestników zajęć w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wytyczne dla Klubu Mlądz w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

I. Cel wdrażania rekomendacji:

  1. kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
  2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenianie się koronawirusa w związku z działalnością klubu Mlądz.
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom klubu oraz odbiorców działań. 

II. Podstawowe zasady związane z udziałem w zajęciach i wydarzeniach. 

  1. Uczestnicy wydarzeń/zajęć/etc w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do klubu, a pozostać w domu i skonsultować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej. Pracownik klubu ma prawo odmówić wstępu osobie z objawami chorobowymi.
  2. Udział w działaniach klubu Mlądz dopuszczalny jest pod warunkiem:
  • zakrywania ust i nosa
  • utrzymywania dystansu społecznego przynajmniej 1.5 metra
  • obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy:

- widza, który uczestnicy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia

- widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie

- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

III. Zalecenia postępowania dla uczestników zajęć/wydarzeń/ect.

Zaleca się aby uczestnicy podawali swoje dane kontaktowe (numer telefonu, imię i nazwisko, podpis/parafka) obsłudze klubu na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną i przekazania ich do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej. Dane te będą usuwane po upływie 14 dni. 

Dodatkowe zalecenia związane z udziałem w wydarzeniach/zajęciach klubu Mlądz

1. Obowiązek założenia maseczki (zasłonięcie ust i nosa);

2. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przed wejściem na teren klubu;

3. Ustawianie się w kolejce z zachowaniem dystansu zgodnie z aktualnym stanem prawnym;

4. Preferowanie płatności bezgotówkowych;

5. Zajmowanie miejsc według wskazań obsługi klubu;

6. Bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych;

7. Opuszczenie klubu przez uczestników z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu wyłącznie przez drzwi wyjściowe;

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH WYTYCZNYCH

1 października 2020

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (COVID-19) w Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku

1. W przypadku wystąpienia u pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku lub uczestników zajęć/wydarzeń klubu Mlądz niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odseparować go od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym, a w przypadku pracownika odsunąć go także od pracy.

2. Należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Dyrektora MOKTiS w Otwocku, który powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (SANEPID) w Otwocku tel. 22 779-48-33 oraz rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osoby niepełnoletniej.

3. W Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu zostały wyznaczone i przygotowane odrębne pomieszczenia (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące), w których można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia u niej objawów chorobowych.

4. W przypadku pogorszenia się zdrowia osoby podejrzanej o zakażenie COVID-19 należy zadzwonić na numer alarmowy 999 lub 112.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy oraz wstrzymać przyjmowanie interesantów klubu Mlądz

6. Obszar, w którym poruszał się  i przebywał pracownik lub widz, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7. W przypadku podejrzenia bądź zakażenia pracownika MOKTiS w Otwocku ustala się listę pracowników oraz (o ile to możliwe) interesantów obecnych w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem. Osoby te pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie z dyrektorem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogorszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 z informacją, że mogą być zakażeni koronawirusem.

8. Miejski Ośrodek, Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku zostaje zamknięty a wszyscy pracownicy, a także ich najbliższe rodziny, zostają objęci kwarantanną. 

 

1 października 2020